Як ввести символи, яких немає на клавіатурі за допомогою клавіші Alt?

Повна таблиця символів на клавіатурі

Російська, англійська та українська розкладки клавіатури мають деякі відмінності. Тому, друкуючи текст на клавіатурі, деякі символи не так просто ввести.

Наприклад:

@ — собака;

§ — параграф;

° — градус;

< — меньше;

> — більше;

Набрати символи на клавіатурі за допомогою клавіші Alt Вам допоможе таблиця нижче.

Таблиця символів на клавіатурі (моя шпаргалка)

Символ
Розшифровка
Переклад
Як ввести на російській (українській) клавіатурі
` acute, back quote, grave, grave accent, left quote, open quote гравіс, лапки, зворотний машинописний апостроф Alt+96
~ tilde тильда Alt+126
! exclamation mark, exclamation point, bang знак оклику Alt+33
@ at or at symbol ет, комерційне ет, "собака" Alt+64
# octothorpe, number, pound, sharp, hash октоторп, решітка, дієз Alt+35
$ dollar sign знак долара Alt+36
% percent відсоток Alt+37
^ caret, circumflex циркумфлекс, знак вставки Alt+94
& ampersand, and амперсанд Alt+38
* asterisk, star астеріск, зірочка, знак множення Alt+42
( open parenthesis ліва, відкрита кругла дужка Alt+40
) close parenthesis права, закрита кругла дужка Alt+41
- hyphen, minus, dash мінус, дефіс Alt+45
short (medium) dash Коротке (середнє) тире Alt+0150
dash (long) Тире (довге) Alt+0151
_ underscore знак підкреслення Alt+95
= equals знак рівності (дорівнює) Alt+61
+ plus плюс Alt+43
[ open or left square bracket ліва, відкрита квадратна дужка Alt+91
] close or right square bracket права, закрита квадратна дужка Alt+93
{ open or left curly brace ліва, відкрита фігурна дужка Alt+123
} close or right curly brace права, закрита фігурна дужка Alt+125
; semicolon крапка з комою Alt+59
: colon двокрапка Alt+58
' apostrophe, single quote машинописний апостроф, одинарна лапка Alt+39
" quote, quotation mark лапки Alt+34
, comma кома Alt+44
. period, dot крапка Alt+46
/ forward slash слеш, коса риска, знак дробу Alt+47
< less than, open or left angle bracket ліва, відкрита кутова дужка, знак менше Alt+60
> greater than, close or right angle bracket права, закрита кутова дужка, знак більше Alt+62
? question mark знак питання Alt+63
\ backslash зворотний слеш, зворотна коса риска Alt+92
| pipe, vertical bar вертикальна риса Alt+124
§ section параграф Alt+21
° degree градус Alt+0176

У таблиці назви символів на клавіатурі. Особисто я іноді забуваю деякі назви символів, тому для мене ця таблиця дуже корисна.

Звичайно ж це не повна таблиця символів, і в ній немає інформації про те, як вводити сердечка, або смайлики. 

Для тих хто хоче набрати сердечко, знак чоловіка, чи жінки з клавіатури – повна таблиця символів.

Повна таблиця символів на клавіатурі (картинка)

Повна таблиця символів на клавіатурі

Повна таблиця Alt-кодів

Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ
Alt+1 Alt+21 § Alt+41 ) Alt+61 = Alt+81 Q Alt+101 e Alt+121 y
Alt+2 Alt+22 Alt+42 * Alt+62 > Alt+82 R Alt+102 f Alt+122 z
Alt+3 Alt+23 Alt+43 + Alt+63  ? Alt+83 S Alt+103 g Alt+123 {
Alt+4 Alt+24 Alt+44 , Alt+64 @ Alt+84 T Alt+104 h Alt+124 |
Alt+5 Alt+25 Alt+45 - Alt+65 A Alt+85 U Alt+105 i Alt+125 }
Alt+6 Alt+26 Alt+46 . Alt+66 B Alt+86 V Alt+106 j Alt+126 ~
Alt+7 Alt+27 Alt+47 / Alt+67 C Alt+87 W Alt+107 k Alt+127
Alt+8 Alt+28 Alt+48 0 Alt+68 D Alt+88 X Alt+108 l Alt+128 А
Alt+9 Alt+29 Alt+49 1 Alt+69 E Alt+89 Y Alt+109 m Alt+129 Б
Alt+10 Alt+30 Alt+50 2 Alt+70 F Alt+90 Z Alt+110 n Alt+130 В
Alt+11 Alt+31 Alt+51 3 Alt+71 G Alt+91 [ Alt+111 o Alt+131 Г
Alt+12 Alt+32 пробіл Alt+52 4 Alt+72 H Alt+92 \ Alt+112 p Alt+132 Д
Alt+13 Alt+33 ! Alt+53 5 Alt+73 I Alt+93 ] Alt+113 q Alt+133 Е
Alt+14 Alt+34 " Alt+54 6 Alt+74 J Alt+94 ^ Alt+114 r Alt+134 Ж
Alt+15 Alt+35 # Alt+55 7 Alt+75 K Alt+95 _ Alt+115 s Alt+135 З
Alt+16 Alt+36 $ Alt+56 8 Alt+76 L Alt+96 ` Alt+116 t Alt+136 И
Alt+17 Alt+37 % Alt+57 9 Alt+77 M Alt+97 a Alt+117 u Alt+137 Й
Alt+18 Alt+38 & Alt+58 : Alt+78 N Alt+98 b Alt+118 v Alt+138 К
Alt+19 Alt+39 ' Alt+59 ; Alt+79 O Alt+99 c Alt+119 w Alt+139 Л
Alt+20 Alt+40 ( Alt+60 < Alt+80 P Alt+100 d Alt+120 x Alt+140 М

 

Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ
Alt+141 Н Alt+161 б Alt+181 Alt+201 Alt+221 Alt+241 ё
Alt+142 О Alt+162 в Alt+182 Alt+202 Alt+222 Alt+242 Є
Alt+143 П Alt+163 г Alt+183 Alt+203 Alt+223 Alt+243 є
Alt+144 Р Alt+164 д Alt+184 Alt+204 Alt+224 р Alt+244 Ї
Alt+145 С Alt+165 е Alt+185 Alt+205 Alt+225 с Alt+245 ї
Alt+146 Т Alt+166 ж Alt+186 Alt+206 Alt+226 т Alt+246 Ў
Alt+147 У Alt+167 з Alt+187 Alt+207 Alt+227 у Alt+247 ў
Alt+148 Ф Alt+168 и Alt+188 Alt+208 Alt+228 ф Alt+248 °
Alt+149 Х Alt+169 й Alt+189 Alt+209 Alt+229 х Alt+249
Alt+150 Ц Alt+170 к Alt+190 Alt+210 Alt+230 ц Alt+250 ·
Alt+151 Ч Alt+171 л Alt+191 Alt+211 Alt+231 ч Alt+251
Alt+152 Ш Alt+172 м Alt+192 Alt+212 Alt+232 ш Alt+252
Alt+153 Щ Alt+173 н Alt+193 Alt+213 Alt+233 щ Alt+253 ¤
Alt+154 Ъ Alt+174 о Alt+194 Alt+214 Alt+234 ъ Alt+254
Alt+155 Ы Alt+175 п Alt+195 Alt+215 Alt+235 ы Alt+255 нерозривний
пробіл
Alt+156 Ь Alt+176 Alt+196 Alt+216 Alt+236 ь Alt+256 Ā
Alt+157 Э Alt+177 Alt+197 Alt+217 Alt+237 э Alt+257 ā
Alt+158 Ю Alt+178 Alt+198 Alt+218 Alt+238 ю Alt+258 Ă
Alt+159 Я Alt+179 Alt+199 Alt+219 Alt+239 я Alt+259 ă
Alt+160 а Alt+180 Alt+200 Alt+220 Alt+240 Ё Alt+260 Ą

 

Англійська розкладка

Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ
Alt+0127 пусто Alt+0144 пусто Alt+0160 нерозривний
пробіл
Alt+0176 ° Alt+0192 À Alt+0208 Ð Alt+0224 à Alt+0240 ð
Alt+0128 Ђ Alt+0145 Alt+0161 ¡ Alt+0177 ± Alt+0193 Á Alt+0209 Ñ Alt+0225 á Alt+0241 ñ
Alt+0129 пусто Alt+0146 Alt+0162 ¢ Alt+0178 ² Alt+0194 Â Alt+0210 Ò Alt+0226 â Alt+0242 ò
Alt+0130 Alt+0147 Alt+0163 £ Alt+0179 ³ Alt+0195 Ã Alt+0211 Ó Alt+0227 ã Alt+0243 ó
Alt+0131 y Alt+0148 Alt+0164 ¤ Alt+0180 ´ Alt+0196 Ä Alt+0212 Ô Alt+0228 ä Alt+0244 ô
Alt+0132 Alt+0149 Alt+0165 ¥ Alt+0181 µ Alt+0197 Å Alt+0213 Õ Alt+0229 å Alt+0245 õ
Alt+0133 Alt+0150 Alt+0166 ¦ Alt+0182 Alt+0198 Æ Alt+0214 Ö Alt+0230 æ Alt+0246 ö
Alt+0134 Alt+0151 Alt+0167 ! Alt+0183 · Alt+0199 Ç Alt+0215 × Alt+0231 ç Alt+0247 ÷
Alt+0135 Alt+0152 ˜ Alt+0168 ¨ Alt+0184 ¸ Alt+0200 È Alt+0216 Ø Alt+0232 è Alt+0248 ø
Alt+0136 Alt+0153 Alt+0169 © Alt+0185 ¹ Alt+0201 É Alt+0217 Ù Alt+0233 é Alt+0249 ù
Alt+0137 Alt+0154 š Alt+0170 ª Alt+0186 º Alt+0202 Ê Alt+0218 Ú Alt+0234 ê Alt+0250 ú
Alt+0138 Š Alt+0155 Alt+0171 «  Alt+0187  » Alt+0203 Ë Alt+0219 Û Alt+0235 ë Alt+0251 û
Alt+0139 Alt+0156 œ Alt+0172 ¬ Alt+0188 ¼ Alt+0204 Ì Alt+0220 Ü Alt+0236 ì Alt+0252 ü
Alt+0140 Œ Alt+0157 пусто Alt+0173 ­­н Alt+0189 ½ Alt+0205 Í Alt+0221 Ý Alt+0237 í Alt+0253 ý
Alt+0142 Ž Alt+0158 ž Alt+0174 о Alt+0190 ¾ Alt+0206 Î Alt+0222 Þ Alt+0238 î Alt+0254 þ
Alt+0143 Џ Alt+0159 Ÿ Alt+0175 ¯ Alt+0191 ¿ Alt+0207 Ï Alt+0223 ß Alt+0239 ï Alt+0255 ÿ

Російська розкладка

Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ
Alt+0127 пусто Alt+0144 ђ Alt+0160 нерозривний
пробіл
Alt+0176 ° Alt+0192 А Alt+0208 Р Alt+0224 а Alt+0240 р
Alt+0128 Ђ Alt+0145 Alt+0161 Ў Alt+0177 ± Alt+0193 Б Alt+0209 С Alt+0225 б Alt+0241 с
Alt+0129 Ѓ Alt+0146 Alt+0162 ў Alt+0178 І Alt+0194 В Alt+0210 Т Alt+0226 в Alt+0242 т
Alt+0130 Alt+0147 Alt+0163 Ј Alt+0179 і Alt+0195 Г Alt+0211 У Alt+0227 г Alt+0243 у
Alt+0131 ѓ Alt+0148 " Alt+0164 ¤ Alt+0180 ґ Alt+0196 Д Alt+0212 Ф Alt+0228 д Alt+0244 ф
Alt+0132 Alt+0149 Alt+0165 Ґ Alt+0181 µ Alt+0197 Е Alt+0213 Х Alt+0229 е Alt+0245 х
Alt+0133 Alt+0150 Alt+0166 ¦ Alt+0182 Alt+0198 Ж Alt+0214 Ц Alt+0230 ж Alt+0246 ц
Alt+0134 Alt+0151 Alt+0167 § Alt+0183 · Alt+0199 З Alt+0215 Ч Alt+0231 з Alt+0247 ч
Alt+0135 Alt+0152 пусто Alt+0168 Ё Alt+0184 ё Alt+0200 И Alt+0216 Ш Alt+0232 и Alt+0248 ш
Alt+0136 Alt+0153 Alt+0169 © Alt+0185 Alt+0201 Й Alt+0217 Щ Alt+0233 й Alt+0249 щ
Alt+0137 Alt+0154 љ Alt+0170 Є Alt+0186 є Alt+0202 К Alt+0218 Ъ Alt+0234 к Alt+0250 ъ
Alt+0138 Љ Alt+0155 Alt+0171 «  Alt+0187  » Alt+0203 Л Alt+0219 Ы Alt+0235 л Alt+0251 ы
Alt+0139 Alt+0156 њ Alt+0172 ¬­ Alt+0188 ј Alt+0204 М Alt+0220 Ь Alt+0236 м Alt+0252 ь
Alt+0140 Њ Alt+0157 ќ Alt+0173 ­­- Alt+0189 Ѕ Alt+0205 Н Alt+0221 Э Alt+0237 н Alt+0253 э
Alt+0142 Ћ Alt+0158 ћ Alt+0174 ® Alt+0190 ѕ Alt+0206 О Alt+0222 Ю Alt+0238 о Alt+0254 ю
Alt+0143 Џ Alt+0159 џ Alt+0175 Ї Alt+0191 ї Alt+0207 П Alt+0223 Я Alt+0239 п Alt+0255 я

Наші рекомендації

Сollaborator

Hosting Ukraine

АВТОРИЗАЦІЯ